poradniki:polecenia-cmd:lista-komend-wiersz-polecen

Lista komend Wiersza poleceń Windows (CMD)

FIXME - Uzupełnienie opisów wszystkich poleceń.

O ile użytkownicy systemów Linux są mniej lub bardziej zaznajomieni z Terminalem (linuxowym odpowiednikiem Wiersza poleceń) to już użytkownicy systemów Windows przyzwyczajeni byli od początku do „wyklikiwania” wszystkiego. Tymczasem także Windows oferuje możliwość korzystania z terminala nazwanego Wierszem polecenia lub CMD. Za jego pomocą można zrobić na prawdę wiele. CMD przydaje się zwłaszcza wtedy kiedy środowisko graficzne tzw. Pulpit nie chce się prawidłowo uruchomić.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W

Informacja

Opisy poszczególnych poleceń są w trakcie opracowywania.

 • append - Pozwala programom otwierać pliki danych w określonych katalogach tak jak w bieżącym katalogu.
 • arp - Wyświetla lub modyfikuje tabelę translacji adresów IP do adresów fizycznych używanych przez protokół rozróżniania adresów (ARP).
 • assoc - Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.
 • asr_fmt - Automatyczne odzyskiwanie systemu.
 • asr_ldm - Manager dysków logiczny.
 • AT - Polecenia i programy usługi planowania poleceń AT do uruchomienia na komputerze o określonej godzinie i dacie. Usługa Harmonogram musi być uruchomiona, aby używać poleceń AT.
 • atmadm - Statystyki Menedżera wywołań ATM systemu Windows.
 • attrib - Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.
 • auditusr - Ustawia zasady inspekcji dla poszczególnych użytkowników.
 • bootcfg - Konfigurowanie ustawień pliku BOOT.INI
 • break - Przerwanie w systemie DOS. Brak efektu w Windowsie XP.
 • cacls - Służy do modyfikacji listy kontroli dostępu <ACL> plików.
 • calc - Kalkulator. (WIN)
 • call - Wywołuje jeden program wsadowy z innego.
 • cd - Change Directory Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.
 • charmap - Tablica znaków. (WIN)
 • chcp - Sprawdza/ustawia numer aktywnej strony kodowej.
 • chdir - Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.
 • chkdks - Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.
 • chkntfs - Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku podczas rozruchu.
 • cipher - Wyświetla lub zmienia szyfrowanie katalogów [plików] w partycjach NTFS.
 • cleanmgr - Oczyszczanie dysku. (WIN)
 • cliconfg - Narzędzie sieciowe klienta servera SQL. (WIN) ISS
 • clipbrd - Podgląd wieloschowka.
 • cls - Czyści ekran.
 • cmd - Uruchamia nową konsolę.
 • cmstp - Instalator Profilu Managera połączeń.
 • color - Ustawienia koloru konsoli.
 • command - Windowsowski DOS.
 • comp - Porównuje zawartość dwóch plików bądź zestawu plików.
 • compact - Wyświetla informacje o kompresji i umożliwia jej zmianę na partycjach NTFS.
 • control - Panel Sterowania (WIN)
 • convert - Konwertuje wolumin z FAT na NTFS.
 • convlog - Microsoftowski konwerter dzienników internetowych.
 • copy - Kopiuje plik.
 • CScript - Host skryptów systemu Windows.
 • date - Ustawienie bądź wyświetlenie daty.
 • dcomcnfg - Microsoft Managment Console (WIN)
 • debug - Program testujący i edytujący narzędzia.
 • defrag - Defragmentacja dysku.
 • del - Usuwa pliki.
 • diantz - Aplikacja do kompresowania.
 • dir - Wyświetla listę katalogów i plików znajdujących się w danym folderze.
 • diskcomp - Porównuje zawartość dwóch dyskietek.
 • dickcopy - Kopiuje dyskietkę na drugą dyskietkę.
 • DiskPart - Program do zarządzania dyskami, partycjami.
 • doskey - Edytuje wiersze polecenia, ponownie wywołuje polecenia systemu Windows XP i tworzy makra.
 • driverquery - Wyświetlenie listy zainstalowanych sterowników urządzeń.
 • dxdiag - Diagnostyka DirectX.
 • edlin - Wierszowy edytor tekstu.
 • echo - Wyświetla komunikaty lub włącza i wyłącza wyświetlanie poleceń.
 • endlocal - Sprawia, że zmiany środowiska w pliku wsadowym nie będą lokalne.
 • erase - Usuwa pliki lub foldery.
 • eventcreate - Tworzenie niestandardowego identyfikatora i komunikatu w określonym dzienniku zdarzeń. Admin+
 • eventtriggers - Konfigurowanie i wyświetlenie „wyzwalaczy zdarzeń” na systemie lokalnym i zdalnym. Admin+
 • exit - Zamyka cmd.exe lub skrypt wsadowy.
 • expand - Dekompresuje jeden lub więcej plików.
 • fc - Porównuje parę lub zestaw plików i prezentuje różnice między nimi.
 • find - Szuka ciągu znaków w pliku lub plikach.
 • findstr - Szuka ciągu znaków w plikach.
 • for - Wykonuje dane polecenie dla wszystkich plików/zmiennych ze zbioru plików, programie wsadowym.
 • format - Formatuje dysk.
 • fsutil - Zaawansowane działania na systemach plików (wiele podpoleceń).
 • FTP - Przesyłanie plików do i z komputera, na którym jest uruchomiony serwer FTP.
 • ftype - Wyświetla lub modyfikuje skojarzone typy plików używanych w skojarzeniach.
 • getmac - Wyświetlenie adresu/ów MAC. Admin+
 • goto - Kieruje program cmd.exe do oznaczonego etykietą wiersza w programie wsadowym.
 • graphics - Program umożliwiający druk grafik.
 • gpresult - Wyświetlenie zestawu zasad RSoP dla danego użytkownika oraz systemu.
 • gPUdate - Odświeżanie zasad grupy systemu operacyjnego Windows.
 • graftabl - Umożliwia wyświetlenie rozszerzonego zestawu znaków w trybie graficznym systemu Windows.
 • help - Podaje informację o danym poleceniu, to samo co „polecenie” /?.
 • hostname - Pokazuje nazwę hosta.
 • IF - polecenie wykonujące przetwarzanie warunkowe w programach wsadowych.
 • iisreset - Zarządzanie usługami internetowymi (restart, start, stop). IIS+
 • ipconfig - Pokazuje informacje o numerach IP (ipconfig /all).
 • ipxroute - Program do sterowania routingiem źródłowym i IPX.
 • kb16 - Konfigurator klawiatury - aby spełniała wymagania konkretnego języka.
 • label - Edycja etykiety woluminu dysku.
 • lodctr - Aktualizuje nazwy liczników Monitora wydajności i teksty objaśniające dla liczników rozszerzalnych.
 • logman - Zarządzanie usługą dziennika zdarzeń i alertów, tworzenie dziennika sesji.
 • lpq - Wyświetla stan zdalnej kolejki LPD (drukarki).
 • lpr - Wysyła zadanie drukowania do drukarki sieciowej.
 • mkdir - Tworzenie katalogu.
 • mmc - Microsoft Mamagment OCnsole (Win).
 • mode - Konfiguracja urządzeń systemowych.
 • more - Prezentuje dane po jednej stronie/ekranie naraz.
 • mountvol - Wykonuje, usuwa lub wyświetla listę punktów instalacji partycji.
 • move - Przenosi pliki i zmienia nazwy plików i katalogów.
 • msiexec - Instalator Windows.
 • nbtstat - Wyświetlenie statystyk protokołu oraz bieżących połączeń TCP/IP używając NBT (NetBIOS przez TCP/IP).
 • net - Polecenia usług sieciowych.
 • netsh - Lokalne lub zdalne wyświetlenie bądź konfiguracja sieci, działającej na komputerze.
 • netstat - statystyka protokołu oraz połączenia TCP/IP.
 • notepad - Uruchomianie notatnika Windows.
 • nslookup - Wyświetlenie informacji do diagnozowania infrastruktury systemu DNS.
 • ntsd - Pomoc dla programistów. Nie powinno się tego używać bez odpowiedniej wiedzy.
 • openfile - Wyświetlenie lub rozłączenie plików i folderów otwartych w systemie. admin+
 • path - Ustawianie bądź wyświetlanie ścieżki dla plików wykonywalnych.
 • pathping - Wyświetlenie stopnia utraty pakietów na określonym routerze lub łączu. Pomocne przy wyszukiwaniu wadliwych łączy w sieci.
 • pause - Zawiesza działanie pliku wsadowego, raportując to komunikatem.
 • pentnt - Wykrywanie błędu dzielenia zmiennoprzecinkowego.
 • perfmon - Monitoring wydajności komputera (WIN).
 • ping - Sprawdzanie łączności ze zdalnym serwerem.
 • popd - Zmienia bieżący katalog na katalog znajdujący się w poleceniu PUSHD.
 • powercfg - Wyświetla informacje oraz pozwala na konfigurowanie zasilania systemu. Admin+
 • print - Drukowanie pliku tekstowego.
 • prompt - Zmienia tekst zgłoszenia (monit) programu cmd.exe.
 • pushd - Zachowuje nazwę bieżącego katalogu używaną przez polecenie POPD przed zmianą danego katalogu na określony katalog.
 • rasdial - Automatyzacja procesu połączenia usługi Klient Microsoft. Wyświetla aktualne połączenia.
 • rcp - Kopiowanie plików do i z komputera, na którym jest uruchomiona usługa RCP.
 • recover - Narzędzie do odzyskiwania informacji z uszkodzonego dysku.
 • reg - Umożliwia działanie na rejestrze systemu Windows.
 • regsvr32 - Rejestrator plików .dll w postaci składników poleceń do rejestru.
 • relog - Służy do stworzenia nowych dzienników wydajności z istniejących już dzienników przez zmianę częstotliwości próbkowania i formatu zapisu dziennika.
 • rem - Komentarz w plikach wsadowych.
 • rename - Zmiana nazwy pliku.
 • replace - Zamienia pliki o tych samych nazwach z jednego katalogu do drugiego.
 • reset session - Polecenie służące do zresetowania (usunięcia) sesji na serwerze terminali.
 • rexec - Usługa umożliwiająca wykonanie polecenia w systemie innym niż z rodziny Windows, posiadającym usługę Rexex (demon).
 • rmdir - Usuwa katalog.
 • route - Wyświetlanie oraz modyfikacja wpisów w lokalnej tabeli routingu protokołu IP.
 • rsh - Usługa umożliwiająca wykonanie polecenia na zdalnych komputerach.
 • rsm - Usługa zarządzająca zasobami nośników za pomocą Magazynu wymiennego.
 • runas - Możliwość uruchomienia określonych programów i narzędzi z uprawnieniami innymi niż uprawnienia związane z bieżącym logowaniem.
 • sc - Zarządzanie usługami.
 • schtasks - Zarządzanie zaplanowanymi zadaniami lokalnie i zdalnie. Admin+
 • secedit - Konfiguracja oraz analiza zabezpieczeń systemu poprzez porównanie konfiguracji bieżącej z szablonem.
 • set - Ustawianie oraz wyświetlanie zmiennych środowiskowych w cmd.exe.
 • setlocal - Zmienna pozostaje tylko w pliku wsadowym i nie ma bezpośredniego wpływu na zmienne środowiskowe.
 • sfc - Kontroler plików systemu Windows.
 • shadow - Służy do monitorowania innej sesji usług terminalowych.
 • shift - Zmienia pozycję parametrów wsadowych w plikach wsadowych.
 • shutdown - Polecenie zarządzające wyłączeniem/restartem komputera, lokalnego zdalnego.
 • sort - Polecenie sortujące dane wyjściowe (zawartość plików), zapisuje wynik w innym pliku bądź wyświetla na ekranie.
 • polecenia-cmd - Uruchamia oddzielne okno w celu uruchomienia danego programu, pliku.
 • subst - Służy do kojarzenia ścieżki z literą dysku.
 • sysocmgr - Instalator ograniczonego zestawu składników opcjonalnych.
 • systeminfo - Podstawowe informacje o konfiguracji systemu. admin+
 • taskkill - Służy do zamykania jednego lub więcej procesów.
 • tasklist - Wyświetlenie wszystkich procesów.
 • taskmgr - Ctr+Alt+Del.
 • tcmSetup - Ustawienie bądź wyłączenie klienta TAPI.
 • telnet - program służący do zarządzania komputerem zdalnym bądź lokalnym, na którym jest uruchomiony serwer telnet.
 • tlntadmn - Parametry oraz ustawienia lokalnego servera telnet.
 • tftp - Przesyłanie i odbieranie plików za pomocą TFTP.
 • time - Pokazuje i ustawia czas.
 • title - Ustawia tytuł dla cmd.exe.
 • tracerpt - Służy do przetwarzania dzienników śledzenia zdarzeń.
 • tracert - Tace Rout - prześledzenie drogi pakietów z naszego komputera do serwera na TCP/IP
 • tracert6 - Trace rout na IPv6.
 • tree - Graficzne przedstawienie struktury folderów.
 • tscon - Służy do połączenia sesji użytkownika z sesją terminalową.
 • tsdiscon - Polecenia rozłączające sesję terminala.
 • tskill - Zamyka proces na lokalnym bądź zdalnym komputerze. admin+
 • tsshutdn - Polecenia zamykające serwer w kontrolowany sposób.
 • type - Wyświetla zawartość jednego bądź kilku plików tekstowych.
 • typeperf - Program pokazujący dane na temat wydajności, może jest też zapis w logu.
 • unlodctr - Służy do usuwania nazwy licznika wydajności i tekstu wyjaśnienia związanego z usługą lub sterownikiem urządzenia z rejestru systemowego.
 • userinit - Otwarcie „Moje Dokumenty” dla zalogowanego usera.
 • utilman - Manager narzędzi (lupa i takie tam badziewia).
 • ver - Wersja systemu.
 • verifier - Weryfikator sterowników.
 • vol - Wyświetlanie etykiety partycji/woluminu.
 • vssadmin - Kopiowanie partycji w tle. admin+
 • w32 - Program do diagnostyki usługi „Zegar systemu Windows”.
 • winchat - Chat systemu Windows, działający na lanie.
 • winhlp32 - Aplikacja otwierająca pliki pomocy.
 • winmine - Saper (WIN).
 • winmsd - Informacje o systemie Windows (WIN).
 • winver - Wersja systemu (WIN).
 • WMIC - „Windows Management Instrumentation Command-line” zarządzanie instrumentacjami Windows.
 • write - Otwarcie Wordpada.
 • wscript - Host skryptów systemu Windows.
 • wuauclt - Update Systemu Windows.
 • xcopy - Służy do kopiowania drzew katalogów i plików.